கட்டுரை

‘ஷம்பாலா’   அரசியல் குறியீட்டு நாவல்
தலித் பகுஜன்கள் அரசியல்- ஜமாலன்
பிரம்ம வித்யா  (அல்லது)  இந்திய ஞான மரபு என்பது என்ன-பிரேம்

தமிழகத்தில் சாதியின் இயங்கியல் – மு.பு.டெரன்ஸ் சாமுவேல்

பெண்ணிய வாசிப்பும் ஆண்வழிக் கதைகளும் – பிரேம்

ஃபிரான்ட்ஸ் ஃபனான் – அந்நியமாதல் நீக்கம் – மு.பு.டெரன்ஸ் சாமுவேல்

ஊழல் உலைகளும்  ஒடுக்க முடியாத போராட்டமும் – மாலதி மைத்ரி

பன்மீயக் கட்டமைப்புகளும் மார்க்சியமும் –                   ந. முத்து மோகன்

போர்களுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் அல்லது மக்களை உருவாக்கும் போராட்டங்கள் – பிரேம்

இயற்கைப் பெண்ணும் பண்பாட்டு ஆணும் – இ.முத்தையா